Традиції та новації методичної роботи в коледжі  
   
Завідувач методичним кабінетом
Яворська Любов Анастасіївна
 
     
Основні напрями методичної роботи в коледжі:
     
   
     
Працівники коледжу занесені до Книги Пошани відділу педагогічного досвіду і творчості молоді ВСП Науково - методичного центру аграрної освіти «Навчально-методичний центр» Міністерства освіти і науки України
1999  
2006

Савоськіна Ольга Іванівна
Ільченко Віктор Михайлович
Кошмітько Володимир Андрійович
Гордій Марія Павлівна
Остапова Валентина Омелянівна

 

Демченко Наталія Леонідівна
Лозовий Володимир Миколайович
Окіпняк Павло Михайлович
Павлик Володимир Петрович

2000  
2008

Щербина Ніла Миколаївна
Коваленко Галина Юхимівна
Погорілий Володимир Михайлович

 

Павлова Людмила Олександрівна
Савченко Марина Олексіївна

2001   2009

Береговенко Едуард Микитович
Гордій Микола Іванович
Курінна Тетяна Петрівна
Матвієнко Анатолій Миколайович

 

Небесний Анатолій Миколайович

2004   2011

Федьорко Олександр Миколайович

 

Сокирко Сергій Олександрович
Олійник Олег Анатолійович
Невмитий Віталій Олександрович
Ільченко Володимир Дмитрович

2005   2012

Гоч Валентина Степанівна
Яворська Любов Анастасіївна

 

Окіпняк Павло Михайлович
Бойко Володимир Петрович

2013   2015

Потабенко Олександр Анастасійович
Кучерява Катерина Миколаївна

 

Потабенко Тамара Леонідівна

2016   2017

Бойко Оксана Іванівна

 

Демченко Олександр Володимирович

     
2018
2019
.............Павлик Надія Федорівна .................................................Сокирко Оксана Миколаївна
   
2020
 
.............Шеремет Сергій Анатолійович  
   
 

Методична робота – це той найвищий етап освітньої діяльності, на якому педагог засвідчує свою готовність до узагальнення власних методичних напрацювань та набутків своїх колег, уміння бачити раціональне зерно у фаховій діяльності та використовувати його у своєму професійному рості.

План методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік

Основний напрямок роботи на 2021-2022 навчальний рік

1. Організувати роботу циклових комісій та творчих груп над методичною проблемою коледжу: «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі».
2. Планувати, організовувати та проводити методичні панорами, майстер-класи, педагогічні тренінги, висвітлювати панорами методичних знахідок та розкривати творчий світ педагога, проводити тематичні конференції, методичні семінари і заняття в «Школі педагогічної майстерності» з актуальних проблем методики навчання і виховання з врахуванням реформ в освіті.
3. Приділяти велику увагу сучасним технологіям виховання, технологіям в освіті: технологіям креативності та освітнім технологіям на основі активізації пізнавальної діяльності студентів.
4. Формувати духовний світ особистості на заняттях та реалізувати українознавчу спрямованість змісту освіти.
5. Надавати методичну допомогу викладачам при оформленні навчально-методичного забезпечення дисциплін, електронних посібників, відкритих занять та заходів, матеріалів дистанційного навчання.
6. Працювати над підвищенням фахового рівня  викладачів через впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, використання прикладних програм, елементів дистанційного навчання через додаток google classroom, освітній проект «На урок», сервіси Google Meet, ZOOM, EDERA, MOODLE та ін.
7. Здійснювати педагогічний моніторинг освітнього процесу при дистанційній формі навчання через корпоративний доступ до процесу навчання. 
8. Продовжувати працювати над оснащенням кабінетів і лабораторій. 
9. Використовуючи інноваційні підходи в освітньому процесі, створювати  веб-ресурси, а зокрема  пропагувати створення особистого сайту викладача для  активізації власної творчої діяльності та для контакту з студентами поза межами коледжу при самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та курсових робіт і проектів, здійснення онлайн:  тестування, проведення занять, захист курсових робіт та проектів, проведення заліків та екзаменів, а також виховних заходів.
10.Збагачувати Репозитарій коледжу власними методичними розробками, електронними посібниками та підручниками, матеріалами для дистанційного навчання.
11. Впроваджувати інноваційні методики, методи активізації пізнавальної діяльності й оптимізації практичної підготовки студентів, розвиток фахової та інформаційно-цифрової компетентності, які сприяють якості навчання та поліпшують фахову майстерність майбутніх випускників.
12. Проводити конкурси «Кращий за професією» за всіма напрямами підготовки, залучати до проведення конкурсів, майстер-класів провідних спеціалістів та керівників підприємств, установ та організацій.
13. Запроваджувати тренінгові технології навчання та створювати інноваційні проекти в організації освітнього процесу: дуальна система освіти, співпраця коледжу з виробництвом та випускниками.
14.Оволодівати програмними засобами сучасних інформаційних технологій та методикою їх використання, підготувати  якісні методичні проекти та творчі роботи художньо-естетичної творчості для участі  працівників коледжу  в конкурсі професійної майстерності    «Педагогічний ОСКАР» ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти»  та НАПН України.
15. Важливим напрямом в роботі коледжу  є розвиток критичного мислення та продовження розробки і впровадження інформаційних технологій в освітній процес і посилення експертної оцінки за рівнем сформованості ключових компетентностей.
16. Накопичувати та систематизувати методичні матеріали, які друкуються в періодичній пресі та розробляються в коледжі; пропагувати форми і методи нетрадиційного навчання і виховання, інноваційні технології навчання.       
17. Висвітлювати на сторінках сайту коледжу результати методичної роботи з удосконалення педагогічної майстерності викладачів та результати конкурсів: «Моє краще заняття», «Викладач року», «Куратор року».
18. Вивчати стан викладання дисциплін викладачами, роботу циклових комісій.
19. Вивчати діяльність викладачів, їх досвід,  з метою виявлення творчого потенціалу педагогічного колективу.

 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ  БАЗИ

Зміст роботи

Відповідальний за виконання

Термін виконання

3.1

 

 

Поповнювати кабінет новою літературою з
педагогіки, психології, методики навчання і виховання, методичними матеріалами, що надходять з ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти».

Яворська Л.А.

 

Протягом року

3.2

Поповнювати репозитарій коледжу електронними підручниками та посібниками, матеріалами для дистанційного навчання власної розробки з дисциплін навчальних планів відповідних спеціальностей.

Яворська Л.А.
голови циклових комісій

Протягом року

3.3

Особисті сайти викладачів викладати в репозитарії коледжу.

завідувач лабораторії комп’ютеризації

Протягом року

3.4

Оформити матеріали досвіду роботи викладачів та класних керівників

Яворська Л.А.

згідно графіка

3.5

Підготувати методичні матеріали для участі у конкурсі професійної майстерності «Педагогічний ОСКАР - 2022» ДУ НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» та НАПН  України

Яворська Л.А.

листопад-грудень
2021

 

4. ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

Тема досвіду роботи

Кого вивчають

Термін виконання

Хто вивчає

1

Формування духовного світу особистості на заняттях з української мови та літератури

Демченко
Наталія Леонідівна

березень - травень

Яворська Л.А.
Павлова Л.О.
Кучерява К.М.

2

Андрагогічна модель інтерактивного навчання

Олійник
Олег
Анатолійович

лютий -квітень

Гоч В.С.
Яворська Л.А.
Небесний А.М.

3

Інноваційні педагогічні технології групового навчання як  формування  внутрішньої  мотивації  студентів  до актив-ного  сприйняття,  засвоєння  та  передачі  інформації,  форму-вання комунікативних  якостей  студентів,  активізації  розумової  діяльності

Ільченко
Володимир
Дмитрович

березень-травень

Гоч В.С.
Федьорко О.М.
Сокирко С.О.

4

Технології креативності у формуванні фахових компетентностей здобувачів освіти

Шеремет
Інна
Вікторівна

Лютий - квітень

Гоч В.С.
Яворська Л.А.
Шеремет С.А.

5

Інтерактивність в освітньому процесі та моніторинг при дистанційній формі навчання

Матвієнко
Антолій
Миколайович

березень-квітень

Гоч В.С.
Яворська Л.А.
Шеремет С.А.

6

Вплив екологічного виховання на особистість та формування екологічної свідомості, культури, поведінки, відповідальності.

Карпенко
Андрій
Олексійович

лютий-квітень

Шеремет С.А.
Павлова Л.О.
Лебідь М.І.

 

 5. МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА РОБОТИ

Відокремленого структурного підрозділу  «Шевченківський фаховий коледж     Уманського національного університету садівництва»

«Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі»

 

НАПРЯМИ РОБОТИ ТВОРЧИХ ГРУП

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін
Напрям роботи: Розвиток критичного мислення в освітньому процесі.  

Циклова комісія  дисциплін загальної підготовки
Напрям роботи: Освітні технології – ефективний інструмент удосконалення і розвитку освітнього процесу.

Циклова комісія дисциплін професійно-практичної підготовки з спеціальності  «Агроінженерія»
            Напрям роботи: Шляхи формування професійних компетентностей.

Циклова комісія дисциплін професійно-прктичної підготовки  з спеціальності   «Транспортні технології   (на автомобільному транспорті)»
Напрям роботи: Цифрова педагогіка – шлях до формування творчої особистості студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Циклова комісія дисциплін професійно-практичної підготовки з спеціальності   «Геодезія та землеустрій»
Напрям роботи: Особистісно орієнтована технологія навчання.

 

6. ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО РІВНЯ ВИКЛАДАЧІВ, КУРАТОРІВ ГРУП, МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Дата

Порядок    денний

Відповідальний
за підготовку матеріалів

Хто доповідає

Жовтень

1. Технології в освіті:
1.1 Технологія розвивального навчання
1.2 Технологія навчання як дослідження
1.3 Інформаційні технології навчання

 

Потабенко Т.Л.
Небесний А.М.
Бабушко С.В.

 

Потабенко Т.Л.
Небесний А.М.
Бабушко С.В.

Грудень

1. Майстер-клас: «Мій творчий пошук»:
1.1 Навчання у співробітництві (навчання в малих групах)
1.2 Відбір методів та прийомів навчання
1.3 Метод дискусії
1.4 Кейс-метод

 

Окіпняк Г.Й.

Матвієнко А.М.
Павлик В.П.
Окіпняк П.М.

 

Окіпняк Г.Й.

Матвієнко А.М.
Павлик В.П.
Окіпняк П.М.

Січень

  1. Сучасні технології виховання:
  1.1 Особистісно орієнтовані технології громадянського виховання молоді
1.2 Морально-етичне виховання особистості
1.3 Виховання ціннісного ставлення до природи
1.4 Виховання відповідального ставлення до праці. Економічне виховання

 

Лебідь М.І.
Павлова Л.О.

Кучерява К.М.

Бойко Н.О.

 

Лебідь М.І.
Павлова Л.О.

Кучерява К.М.

Бойко Н.О.

Лютий

1. Скринька «Цікавих Думок»:
1.1 Технологія портфоліо
1.2 Педагогіка партнерства
1.3 Навички майбутнього фахівця

 

Шеремт І.В.
Ільченко В.Д.
Яворська Л.А.

 

Шеремт І.В.
Ільченко В.Д.
Яворська Л.А.

Квітень

1. Проект «Методичні панорами»:
1.1 Андрагогіка: сутність та вихідні положення
1.2 Андрагогічна модель інтерактивного навчання та умови її використання
1.3 Вимоги до педагога-андрагога

 

Бойко О.І.

Олійник О.А.

Шеремет С.А.

 

Бойко О.І.

Олійник О.А.

Шеремет С.А.

Червень

1. Технології креативності:
1.1 Методи стимулювання творчої активності студентів
1.2 Творчі ситуації та навчально-творчі задачі

 

Сокирко О.М.

Павлик Н.Ф.

 

Сокирко О.М.

Павлик Н.Ф.

                

Протоколи педагогічної ради за 2021-2022 н.р.
 

Протоколи методичної ради за 2021-2022 н.р.

 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

 

 
    с. Шевченкове