Навчальна, виробнича і переддипломна практика  
   

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
"

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
"ТЕОДОЛІТНЕ ЗНІМАННЯ
"

Керівник практики: Потабенко Т.Л.
Практика з теодолітного знімання проводиться на базі навчального геодезичного полігону бригадами студентів у кількості 3-6 осіб, виконуючи побригадно індивідуальні завдання.

Мета практики: закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення теми "Теодолітне знімання".
Завдання практики: набути умінь і навичок при виконанні геодезичних робіт під  час здійснення теодолітного знімання, а  також камерального обробітку отриманих результатів знімання.
Студент повинен знати:
● послідовність проведення теодолітної зйомки;
● способи вимірювання горизонтальних кутів;
● способи провішування і вимірювання ліній;
● способи зйомки ситуації;
● способи визначення недоступних відстаней;
● послідовність камеральної обробки польових вимірів, вирахування координат;
● послідовність складання і викреслювання плану, нанесення точок по координатах;
● нанесення елементів ситуації на план;
● способи обчислення площ секції і контурів, проводити їх ув’язку.
Студенти повинні вміти:

 • проводити рекогностування  і закріплення точок теодолітного ходу;
 • виконувати основні повірки геодезичних приладів;
 • вимірювати горизонтальні кути і довжини ліній, визначати ку­ти нахилу і горизонтальні проекції ліній, вести польовий журнал (аб­рис);
 • виконувати прив'язку теодолітних ходів до пунктів геодезич­ної мережі, вирішувати обернені геодезичні задачі;
 • вираховувати загальну площу за координатами з використа­нням мікрокалькуляторів та комп'ютерів;
 • вираховувати площі контурів угідь, складати експлікації і кальки контурів;
 • оформляти необхідні схеми, креслення, давати пояснення про виконані роботи;
 • оформляти технічний звіт за теодолітним зніманням.
Місце проведення практики: геодезичний полігон навчаль­ного закладу, лабораторія геодезії.
 
   
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
"ТАХЕОМЕТРИЧНЕ ЗНІМАННЯ
"
Керівник практики: Потабенко Т.Л.

Навчальна практика проводиться в складі бригад студентів по 3-6 осіб. Камеральна обробка і складання плану виконується індиві­дуально кожним студентом.
Мета практики: закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення теми «Тахеометричне знімання», як заключний етап у вивченні  технології проведення топографічного знімання і складанні планів місцевості.
Завдання практики: створити геодезичну основу ділянки, виконати знімання ситуації і знімання рельєфу, побудувати топографічний план.

Студенти повинні знати:

 • які інструменти використовують для проведення тахеометричного  знімання;
 • як визначити місце нуля (МО);
 • визначення відстані по далекоміру;
 • виміряти величину горизонтального та вертикального кутів;
 • як виконати тригонометричне нівелювання (нахиленим променем);
 • способи зйомок ситуації.

Студенти повинні уміти:

 • привести теодоліт-тахеометр в робоче положення;
 • виконати знімання точок геодезичної основи;
 • вирахувати координати та висоти точок геодезичної основи;
 • проводити знімання ситуації і рельєфу;
 • вести журнал вимірювань і журнал кроків;
 • скласти план тахеометричного знімання з проведенням горизонталей;
 • оформляти план і технічний звіт з тахеометричного знімання.

Місце проведення практики: геодезичний полігон.

   
   
   
   
   

Навчальна практика « ГЕОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ»

   Практика з геометричного нівелювання включає в себе трасування і повздовжнє нівелювання з розбивкою кривої, площинне нівелювання.
Мета практики: освоїти прийоми роботи з нівеліром, виконати прив’язку до державної геодезичної мережі, засвоїти технологію математичної обробки матеріалів польових вимірювань.
Завдання практики: вивчити і освоїти весь технологічний  процес проведення технічного і площинного нівелювання.

   

Керівник практики Т.Л.Потабенко

 
 
 

Навчальна практика «Автоматизовані зйомки території»
проводиться із застосуванням сучасної електронної вимірювальної та комп’ютерної техніки.
Під час проходження практики студенти набувають  умінь і навичок роботи із сучасною електронною
геодезичною технікою під час виконання польових та камеральних робіт у землевпорядному виробництві.

Керівник практики Т.Л.Потабенко
   
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
З ДИСЦИПЛІНИ
"ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК
"
Керівник практики: Карпенко А.О.

Мета: Оволодіти сучасними методами, формами організації праці технічного сервісу за автотракторною
і сільськогосподарською технікою, виявлення несправностей машин і їх складових частин,
постановка машин на зберігання.

 

ПРАКТИКА З РЕМОНТУ МЕЛІОРАТИВНИХ І БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
Керівник практики: Федьорко О.М,
     Мета навчальної практики по ремонту – це підготувати студентів для проходження виробничих технологічної і переддипломної практик, закріпити та поглибити знання, одержані при вивчені відповідних предметів, виробити навички по спеціальності.   
Навчальна практика студентів проводиться в майстерні і лабораторії по ремонту меліоративних і будівельних машин, а також на інших виробничих об’єктах у спеціальності. Перед початком практики студенти повинні ознайомитись з навчально – виробничою майстернею, її призначенням, обладнанням і організацією роботи в майстерні, з робочими місцями, інструментом, зберіганням їх на робочих місцях, з правилами внутрішнього розпорядку та правилами техніки безпеки в майстерні і лабораторії.
                             Навчальна практика включає слідуючі розділи
1. Підготовка машин до ремонту. Схема виробничого процесу ремонту машин, розміщення відділень, постів, робочих місць. Очистка і розбирання машин. Обладнання, пристосування та інструмент, які використовуються при розбирально – збиральних роботах. Підйомно – транспортне обладнання.
2.Контроль та сортування деталей.Ремонт блоків циліндрів. Ремонт колінчастих валів. Ремонт шатунно – поршневої групи.
3. Ремонт механізму газорозподілу.
4. Ремонт складальних одиниць і деталей системи охолодження.
5. Ремонт деталей системи мащення.
6. Ремонт паливної апаратури дизельних двигунів.
7. Ремонт стартер них батарей. Ремонт деталей системи живлення запалення і пуску. Ремонт пускових двигунів. Складання, обкатка і випробування двигунів.
8. Ремонт фрикційних муфт, гальмівних колодок. Ремонт механізмів управління ходовими частинами.
Студенти повинні

 • Користуватися контрольно-вимірювальними інструментами і приладами;
 • Проводити ремонт деталей методом пластичної деформації, ручною електродуговою зваркою;
 • Проводити ремонт колінчастих валів, робочих органів машин;
 • Комплектувати деталі кривошипно – шатунних механізмів;
 • Фрезерувати гнізда клапанів головки циліндрів, шліфувати фаски клапанів і притирати їх до гнізд головки;
 • Проводити ремонт топливного насоса і форсунки;
 • володіти методикою визначення собівартості ремонту деталей.
   
   
   
 
ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
"ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ МЕЛІОРАТИВНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І УСТАТКУВІАННЯ"

Завдання технологічної практики: формування професійних навиків із спеціальності, закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних під час вивчення спеціальних дисциплін на основі аналізу діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської і суспільно-громадської діяльності у трудовому колективі. Базами технологічної практики можуть бути передові господарства, підприємства ремонтно-обслуговуючого типу, тваринницькі ферми, комплекси, виробничі підрозділи навчальних закладів і науково-дослідних установ та підприємств різних форм власності, діяльність яких відповідає профілю спеціалізації студентів. З базовими господарствами і підприємствами укладається договір на підставі діючого Положення та Інструкції з питань практичного навчання. Безпосереднє керівництво практикою студентів в тракторних бригадах, на пунктах технічного обслуговування, майстернях (фермах, цехах, дільницях тощо) покладається на постійно працюючих в них спеціалістів, які зобов'язані забезпечити виконання програми практики і дати оцінку роботи студента. До звіту-щоденника додаються схеми технологічного процесу, опис особистих спостережень, зауваження, висновки і побажання, креслення, ескізи тощо. Звіт-щоденник після закінчення практики подається в навчальний заклад з висновками керівника практики від підприємства (господарства). Звіт за практику захищається студентами перед комісією, що призначається заступником директора з практичного навчання, до складу якої входять викладачі спеціальних дисциплін, керівники практики від баз практик.

 
Ознайомлення з сучасною технікою    
     
   
Технічне обслуговування комбайна    


   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове